Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2016

waitingfortheguide
23:39
waitingfortheguide
23:30
1011 1def 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamadridd madridd
23:30
23:19
0275 2431 500
Reposted fromsexypretty sexypretty viajasmyn jasmyn
waitingfortheguide
23:19

Neurotyk jest trudnym partnerem. Ze względu na stale towarzyszący mu lęk, wrażliwość na odrzucenie, daleko posuniętą potrzebę miłości oraz bezwarunkową akceptację, zazwyczaj nie jest w stanie nawiązywać stałych i zdrowych związków. (...)

Związek z takim człowiekiem wymaga mnóstwa pracy, cierpliwości i głębokiej miłości.

— Edyta Matula
waitingfortheguide
23:18
8737 3fca 500
Reposted frombabyface babyface viaiblameyou iblameyou
waitingfortheguide
22:32
Reposted fromnaich naich vialolufo lolufo
waitingfortheguide
22:29
1415 3b69
Reposted frommeem meem viastark stark
waitingfortheguide
22:26
0029 1f26 500
Reposted fromgket gket viabaobababa baobababa
waitingfortheguide
22:22
8944 4d2c
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaKuishi Kuishi
waitingfortheguide
21:47
1322 093e 500
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viamayamar mayamar
waitingfortheguide
21:47
1771 4507
waitingfortheguide
21:47
9351 3ece
Reposted fromtfu tfu viaHumbak Humbak
waitingfortheguide
21:47
waitingfortheguide
21:39
7816 2180 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaanne-marie anne-marie
waitingfortheguide
21:39
waitingfortheguide
21:39
0886 12f3 500
Reposted fromoll oll viamarlylee marlylee
waitingfortheguide
21:37
Reposted fromtfu tfu vialois-lane lois-lane
waitingfortheguide
21:06
Reposted fromshakeme shakeme viawrazliwa wrazliwa
waitingfortheguide
21:04
7024 9e34 500
prawo to stan umysłu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl