Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2016

waitingfortheguide
21:27
1974 e429 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viailoveyou iloveyou
waitingfortheguide
21:27
1973 0c2a 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viailoveyou iloveyou
waitingfortheguide
21:26
1569 2e07
Reposted fromGIFer GIFer viasoadysta soadysta
waitingfortheguide
21:26
21:25
9361 a067 500

freshmoviequotes:

Ace Ventura: Pet Detective (1994)

Reposted fromLittleJack LittleJack viasoadysta soadysta
waitingfortheguide
21:25
7160 5483 500
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viasoadysta soadysta
waitingfortheguide
21:24
7253 609f
Reposted fromzciach zciach viasoadysta soadysta
waitingfortheguide
21:23
0955 d025
Reposted fromCalcarea Calcarea vianoisetales noisetales
waitingfortheguide
21:20
Reposted fromtfu tfu viacoffeebitch coffeebitch
waitingfortheguide
21:19
Trzeba rozmawiać. Codziennie. Poznawać siebie nawzajem - to się nigdy nie kończy, przecież niemożliwe jest znać każdy szczegół z życia drugiego człowieka, każdą jego myśl. Warto być ciekawym. Nie przyjmować za aksjomat: bo on myśli tak jak ja, bo ja go znam jak własną kieszeń, niczym mnie już nie zdziwi.
— Ewa Klepacka-Gryz, Twój Styl, nr 8(313)
Reposted fromavooid avooid viaawakened awakened
waitingfortheguide
21:18
4087 c3fb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
waitingfortheguide
21:17
waitingfortheguide
21:17
9192 a8a4
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacoffeebitch coffeebitch
waitingfortheguide
21:16
6845 d9fd
Reposted fromboobiescake boobiescake viacoffeebitch coffeebitch
waitingfortheguide
21:16
waitingfortheguide
21:15
2899 d506 500
Reposted fromvvini vvini viacoffeebitch coffeebitch
waitingfortheguide
21:13
Reposted fromtowo85 towo85 viacoffeebitch coffeebitch
waitingfortheguide
21:13
3526 21e2 500
Reposted fromfungi fungi viacoffeebitch coffeebitch
waitingfortheguide
21:08
4666 e52f
Reposted fromberry-girl berry-girl viacoffeebitch coffeebitch
waitingfortheguide
21:04
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl